Door het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Uitgever
De uitgever van deze site is de vzw Vlaamse Kunstcollectie (VKC).
Maatschappelijke zetel: Fernand Scribedreef 1 (MSK Gent), 9000 Gent.
Correspondentieadres: Hofbouwlaan 28, 9000 Gent.

De VKC is de koepelorganisatie van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen, het Groeningemuseum in Brugge, het Museum voor Schone Kunsten in Gent, M - Museum Leuven en Mu.ZEE in Oostende. De stedelijke kunstmusea Antwerpen (Rubenianum, Rubenshuis, Museum Mayer van den Bergh en Middelheimmuseum) nemen als waarnemers aan de vergadering van de VKC deel.  

Voor deze website verzamelde de VKC inhoud van verschillende collectiebeherende erfgoedorganisaties wereldwijd. 

Auteursrechten en het publiek domein
Teksten, afbeeldingen, logo’s en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht en andere wetgeving over het intellectueel eigendomsrecht.

Kopieën, reproducties, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel, een gedeelte of de inhoud van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn onderworpen aan strikte regels.

De Vlaamse Kunstcollectie besteedt veel tijd en energie in het correct aangeven van de rechtenstatus van de verschillende soorten inhoud op haar websites. We proberen deze zo goed mogelijk aan te duiden. De complexe wetgeving en de vele verschillende en soms wisselende rechtenhouders garanderen evenwel niet dat dit foutloos gebeurt. Mocht u een indicatie hebben van een fout in de rechtenstatus of mocht u van mening zijn dat voor specifieke onderdelen van deze website het auteursrecht werd geschonden, dan kunt u dit onmiddellijk melden aan info@vlaamsekunstcollectie.be, zodat we dit kunnen rechtzetten. 

Afbeeldingen, hun auteursrechtenstatus en het publiek domein

Het auteursrecht is van kracht en kan worden afgedwongen tot 70 jaar na het overlijden van een auteur, kunstenaar, fotograaf, … (of zijn/haar rechthebbende). Onder elke afbeelding op deze website vind je de rechtenstatus.

In principe behoren de kunstwerken in het oeuvre van Pieter Bruegel de Oude tot het publieke domein en zijn ze auteursrechtenvrij. Elk museum hanteert evenwel een eigen beeldbeleid met vaak een oneigenlijk gebruik van auteursrecht. Sommige musea leverden beelden aan in hoge resolutie en gebruiken hiervoor publiek domein-licenties. Andere musea zijn restrictiever, leverden beelden in lage resolutie aan en hanteren strenge auteursrechtenbepalingen. Nog andere musea volgen een middenweg. De resolutie van de afbeeldingen op deze website, evenals de rechtenstatus, is dan ook zeer uiteenlopend. De Vlaamse Kunstcollectie hield eraan de voorwaarden vooropgesteld door de internationale partnermusea te respecteren. Bij elk beeld vindt u de door het partnermuseum vooropgestelde rechtenindicatie. De Vlaamse Kunstcollectie wil zich verontschuldigen voor dit ongemak.

Bij twijfel over het hergebruik van beelden, raden we u aan contact op te nemen met de collectiebeherende instelling. De afbeeldingen van auteursrechterlijk beschermde werken op deze website (met de vermelding ©) mogen niet gereproduceerd, noch gedownload worden zonder de toestemming van de auteur of diens lasthebber. Daarom is iedere reproductie, aanpassing, gedeeltelijke wijziging of doorgifte via tv, kabel of internet van deze werken verboden, behoudens voorafgaande toestemming van de rechthebbende.

Waar mogelijk is gebruik gemaakt van een Creative Commons-licentie. Afbeeldingen van werken waar geen copyright of andere gebruiksvoorwaarden op rust, krijgen de vermelding CC0. Voor informatie over alle andere gebruikte Creative-Commons-licenties, verwijzen we naar creativecommons.nl.

Bestellen van afbeeldingen op hoge resolutie

Voor beelden met hoge resolutie kunt u zich, afhankelijk van het museum dat het werk beheert, wenden tot verschillende instanties. Hiervoor kan u terecht op de websites van de verschillende partners. 

Hergebruik van data in het publiek domein en teksten waarop auteursrecht rust op deze website

Alle op deze website vermelde beschrijvende gegevens of zogenaamde data bevatten geen indicatie van originaliteit en behoren daarom tot het publieke domein. U kunt deze gegevens dus vrij hergebruiken. Deze website publiceert deze gegevens onder een Creative Commons Zero-licentie (CC0) om dit expliciet duidelijk te maken.

Alle op deze website gebruikte teksten worden ter beschikking gesteld onder de Creative Commons-licenties CC-BY. Bij elke tekst vindt u de indicatie van de gehanteerde rechtenstatus. 

CC-BY wil zeggen dat je de tekst kunt hergebruiken mits vermelding van de bron (Website Pieter Bruegel de Oude, Uitgever Vlaamse Kunstcollectie vzw, pieterbruegel.vlaamsekunstcollectie.be, datum).

Meer informatie over de Creative Commons-licenties vindt u op creativecommons.org.

Cookies

Deze website gebruikt cookies om uw taalkeuze te registreren, om ervoor te zorgen dat u vlot op deze website surft en om anoniem bezoekersstatistieken te verzamelen via Google Analytics.

Inhoud 

De Vlaamse Kunstcollectie hecht er veel belang aan dat de aangeboden informatie op de deze website betrouwbaar en up-to-date is. Wanneer nieuwe collectiegegevens, informatie en beelden worden opgeladen, worden de oude data automatisch overschreven. Zo blijft deze website een levend systeem en kan de bezoeker de nieuwste wetenschappelijke bevindingen op de voet volgen. Indien u een fout detecteert, kan u die melden via info@vlaamsekunstcollectie.be.  
Naast de collectiegegevens krijgt de bezoeker ook context- en randinformatie, die de kunstobjecten ruimer kaderen en toelichten. Ook deze informatie moet betrouwbaar en van goede kwaliteit zijn. Daarom doet de Vlaamse Kunstcollectie voor de redactie van haar websites beroep op gespecialiseerde kunsthistorici.

Persoonsgegevens

De Vlaamse Kunstcollectie wenst de privacy van elke bezoeker van deze site te garanderen en doet dit met inachtneming van alle wettelijke en andere bepalingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

Wanneer u de Vlaamse Kunstcollectie contacteert, zullen we uw persoonsgegevens nooit bekend maken, noch aan derden doorgeven, behalve indien we daartoe verplicht worden door een gemachtigde overheidsinstantie. De informatie zal enkel gebruikt worden in functie van onze diensten. 

Indien u ons uw persoonlijke gegevens overmaakt, kunnen deze in onze bestanden worden opgenomen en verwerkt worden voor het beheer van het ledenbestand, de website en de (verbetering van de) aangeboden service, voor het uitvoeren van marktstudies en enquêtes, om u te informeren over updates van de Vlaamse Kunstcollectie.

De bezoeker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn/haar gegevens voor directe marketing. Daartoe zal hij/zij zich richten tot Vlaamse Kunstcollectie vzw, Hofbouwlaan 28 - 29, 9000 Gent of via info@vlaamsekunstcollectie.be.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de bezoeker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn/haar persoonsgegevens. Stuur hiervoor een mail naar info@vlaamsekunstcollectie.be.

De Vlaamse Kunstcollectie kan anonieme of geaggregeerde persoonsgegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma die de bezoeker gebruikt of de domeinnaam  van de website langs waar de bezoeker naar onze website is gekomen of waarlangs de bezoeker deze verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor onze bezoekers.
Voor meer informatie of voor klachten over de behandeling van uw persoonsgegevens kunt u terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij het Ministerie van Justitie, Waterloolaan 115 te 1000 Brussel.

Aansprakelijkheid


De Vlaamse Kunstcollectie is niet aansprakelijk voor fouten op de site. De Vlaamse Kunstcollectie kan in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit de gegevens die u op deze site worden verstrekt of uit het onvolledig, voorbijgestreefd of foutief karakter ervan. De Vlaamse Kunstcollectie kan evenmin aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit het gebruik dat u van deze site maakt. 
Voor links naar websites of naar webpagina's van derden, waarover de Vlaamse Kunstcollectie geen zeggenschap heeft wat betreft de inhoud of andere kenmerken, is de Vlaamse Kunstcollectie in geen geval aansprakelijk noch verantwoordelijk.